Projekt pro získání dotace Nová zelená úsporám (NZÚ)

V programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podrobnější informace naleznete na stránkách administrátora programu Státního fondu Životního prostředí ČR: Nová zelená úsporám.

Žádosti o dotace z programu NZÚ jsou časově omezeny

platnost 3. výzvy pro rodinné domy je od 22.10.2015 do 31.12.2021

Postup pro vypracování projektu pro získání dotace NZÚ na rodinný dům:
 1.  K vypracování projektu je potřeba vypracovat odborný posudek, který Vám vypracuje náš projektant a energetický specialista. Projektant vyhotoví projektovou dokumentaci stavby včetně navržených tepleně technických úprav objektu. Energetický specialista ve spolupráci s projektantem spočítá a navrhne příslušné opatření k získání dotace podle kategorie A, B nebo C, případně v jejich kombinaci. Kategorie jsou pospány níže. Energetické audity a posudky řešíme společně s energetickým auditorem Ing. Pavlem Šučkou, více na jeho stránkách.
 2. Následuje projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. V případě územního či stavebního režimu je potřeba doložit stavebnímu úřadu další doklady potřebné k vyřízení příslušného povolení stavby. Může se jednat o přístavbu, nástavbu nebo stavební úpravy stávajícího objektu. Pokud se jedná o novostavbu domu, jsou přislušná tepelně technická opatření zahrnuta již v počátečních fázích návrhu rodinného domu.
 3. Vyplnění krycího listu technických parametrů opatření k energetickým úsporám
 4. Podání elektronické žádosti o podporu a zaslání všech povinných příloh v listinné podobě na Státní fond životního prostředí ČR
 5. Může nastat dodatečná komunikace s Fondem ŽP a doplnění nebo odstranění nedostatků v přílohách
 6. Po doplnění nedostatků nastává akceptace žádosti Fondem ŽP zaslaná fondem písemně na adresu stavebníka
Realizace energetických opatření a příjem dotace:
 1. Stavebník provede realizaci opatření podle odborného posudku viz. výše. Opatření mohou být realizována pouze z materiálů, výrobků nebo technologiemi z předepsaného seznamu NZÚ s názvem Seznam výrobků a technologií (SVT) a  pouze odbornými dodavateli taktéž z předepsaného seznamu NZÚ s názvem Seznam odborných dodavatelů (SOD). Stavbu musí dozorovat odborný technický dozor. Zpětně lze žádat o dotaci na provedená opatření, která byla provedena ne dříve než 1.1.2014 (pro rodinné domy), v podoblasti A-0 je rozhodné datum ne dříve než 1.1.2015. Podrobněji zde: O programu
 2. Po skončení prací stavebník zašle Fondu ŽP potřebné doklady o ukončení (podle druhu dotace – mohou to být faktury, závěrečná zpráva technického dozoru, kopie stavebního povolení, apod. – viz. podrobně Příloha II/7 Směrnice MŽP č.1/2014)
 3. Fond provede kontrolu přijatých dokladů a případně zažádá o doplnění nebo odstranění nedostatků
 4. Po doplnění nedostatků následuje úspěšné zaregisrování zrealizované akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
 5. Následuje výplata dotace na bankovní účet stavebníka nejpozději do 90-ti dnů od vydání rozhodnutí
Dotace z programu NZÚ se rozdělují na tyto oblasti:

každá z oblastí A, B, C se dále dělí na podoblasti – podrobněji zde: Rozdělění na podoblasti

A) Snižování energetické náročnosti stávajícího rodinného domu
– jedná se o dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
– je podporováno dílčí i komplexní opatření

B) Výstavba rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností
– jedná se o dotaci na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C) Efektivní využití zdrojů tepla
– jedná se o dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
– dotace na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
– dotace na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
– dotace na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Náhled naší projektové dokumentace k získání dotace NZÚ