Projektování staveb

Naším zákazníkům se snažíme vyjít vstříc v širokém rozsahu jejich požadavků. Naše služby zahrnují především projektování novostaveb a rekonstrukcí stávajících staveb (přístavby, nástavby nebo stavební úpravy). Pro legalizaci stávající stavby nebo změnu užívání objektu zpracujeme pasport stavby (dokumentace skutečného stavu), pro zbourání stávající stavby zajistíme dokumentaci bouracích prací, pro majitele typového projektu rodinného domu provedeme osazení domu do terénu.
Součástí každého výše uvedeného projektu může být i vyřízení úředního povolení stavby u příslušného stavebního úřadu (územní a stavební režim povolení). V případě předem nepovolené stavby se může jednat o dodatečné povolení stavby nebo ověření pasportu stavby (skutečného provedení). V případě demolice stavby se jedná o povolení bouracích prací.

Druhy projektovaných staveb:

Navrhujeme stavby rodinných domů, občanské vybavenosti (např. obslužný objekt lyžařského střediska, penzion, restaurace) nebo průmyslové stavby (např. rekonstrukce výrobny dřevěných briket, garáže a opravny aut).
Nevyhýbáme se malým zakázkám jako jsou např. projekty oplocení pozemku, stavby přístřešků, chatek v zahrádkářské kolonii, garáže u rodinného domu apod.

Postup našich prací:

Každý návrh novostavby nebo rekonstrukce objektu doprovází několik variant řešení. Po odsouhlasení návrhu zpracujeme všechny potřebné náležitosti projektové dokumentace – stavební výkresy a technickou zprávu. U rozsáhlejších a komplikovanějších staveb zpracujeme prováděcí projekt stavební části, zajistíme prováděcí projekt statického řešení a vnitřních instalací, a to vše včetně položkového rozpočtu
Následuje vyřízení úředního povolení stavby včetně zajištění požadované dokladové části dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Týká se to zajištění zejména těchto příloh projektu: Průkaz energetické náročnosti budovy, projekt odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, měření radonového indexu pozemku, požárně bezpečnostní řešení stavby, povolení sjezdu z místní komunikace, napojení stavby na hlavní řady inženýrských sítí, vodohospodářský souhlas v případě záplavového území.
Dále zajistíme všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců inženýrských sítí, souhlasy majitelů sousedních pozemků. Pokud se ve vyjádření dotčených stran objeví podmínky, zohledníme je v projektové dokumentaci tak, aby celý projekt byl v souladu s nimi. 
Součástí projektu a úředního povolení jsou také všechny související stavby na pozemku, kterými mohou být  např. oplocení parcely, zpevněné plochy, terénní úpravy,  přístřešky nebo krytá stání pro auto apod.

V územním režimu povolení stavby za Vás vyřídíme
– Územní souhlas
– Zjednodušené územní řízení
– Územní rozhodnutí
Ve stavebním režimu povolení stavby za Vás vyřídíme:
– Ohlášení stavby
– Stavební povolení
– Změnu stavby před dokončením
– Zahájení užívaní, kolaudace stavby

Náhled naší projektové dokumentace stavby rodinného domu: